Scuba Skill Update (Refresh)

โปรแกรมอัปเดตทักษะการดำน้ำของ SSI ช่วยให้นักดำน้ำที่ผ่านการรับรองมีวิธีที่ปลอดภัยและสนุกสนานในการรีเฟรชและอัปเดตทักษะของพวกเขา นอกจากนี้ยังสามารถให้นักเรียน Open Water Diver ที่ไม่ผ่านการรับรองได้ฝึกซ้อมอีกครั้งก่อนที่จะออกสอบในคอร์ส Open Water

รายละเอียด 

 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ดำน้ำมาเป็นเวลานาน

 • ใช้เวลาเรียน 2-5 ชั่วโมง สำหรับปฏิบัติในสระ

คุณสมบัติผู้เรียน 

 • เป็นนักดำน้ำที่มีบัตร Open Water ขึ้นไป หรือ ผู้ที่กำลังจะไปสอบ Open Water

 • อายุ 10 ปีขึ้นไป

ราคาคอร์ส : 2,500 THB

 • รวม

   • ค่าเรียนและปฏิบัติในสระ

   • ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน 

 • ไม่รวม

  • ค่าบัตรรับรองการผ่าน Skill Update (หากต้องการ)